Thursday, January 1, 2009

യേമാന്‍റ മൊയലിന് ഒരുവാട് കൊമ്പ്കള്

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ചേച്ചും വരണം.)

യേമാന് പിന്നേം ഞാമ്പിടിച്ച മൊയലിന് മൂന്ന് കൊമ്പന്നാണല്ല്.

ഇനിയും ഒരേ കാര്യം എത്ര തവണകൂടി പറയേണ്ടിവരും എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ.

ആടിന പട്ടിയാക്കാനക്കൊണ്ട് എത്ര തവണകൂടി പറഞ്ഞാലും പറ്റൂല്ലല്ല്. അതോണ്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരി. പശ്ശേ നടക്കൂല.

1. ഹാര്‍ഡ്‌വേര്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ അതില്‍ ഏത്‌ ഓപ്പറേയ്റ്റിംഗ്‌ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കില്‍ സോഫ്റ്റ്‌വേര്‍ ഓടിക്കണമെന്ന് അവരുടെ ടേംസ്‌ ഓഫ്‌ യൂസ്‌ വഴി ഇന്‍സിസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാം

പറ്റില്ല. ഇനി അഥവാ ചെയ്താലും നിയമപരമായ സംരക്ഷണം അത്തരമൊരു വ്യവസ്ഥക്ക്‌ കിട്ടില്ല.


അങ്ങനേങ്ങ് ഒറപ്പിക്കാതിരി. അത് പറ്റൂല്ല എന്നൊള്ളത് പറയണ ലിങ്കം താ. യേമാന്‍ IT വക്കീലാണന്നതിന്‍റ തെളിവ്കള് താ. ഹാര്‍ഡ് വയറ് എന്താണ് സോഫ്റ്റ് വയറ് എന്താണ് എന്നും പറഞ്ഞ് അരപ്പേജുകളി കൊറയാത വിവരിക്കാന്‍ ഇദെന്താ ഓണപരീക്ഷകളാ??? അതോണ്ട് വിവരണം നിറ്ത്തീട്ട് പ്രൂഫുകള് പോരട്ട്. യേത്??? നെയമമില്ല എന്നൊള്ളതിന് തെളിവായിട്ട് ഇനി അഥവാ കഴിയുമെന്നാണെങ്കില്‍ പവര്‍ പിസി ആര്‍ക്കിടെക്ചറില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ഓടുന്ന ലിനക്സ്‌ പോര്‍ട്ടിനെപ്പറ്റി ആപ്പിള്‍ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലെന്നോ, നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍? എന്ന് പറേണ ഫാഗം കല കലക്കി കേട്ട. കിണ്ണം കക്കണത് മോഷണോല്ല. അഥവാ ആണങ്കി വര്‍ഷങ്ങളായി കിണ്ണം കക്കണ കള്ളന്‍ കൊച്ചുണ്ണിയ പിടിക്കാത്തേന്ത്?? എന്ന് ചോയിക്കണേലും ബെസ്റ്റ്. ലാ പായിന്‍റ്കള് പറ യേമാനേ, ലാ പായിന്‍റ്കള്.

ഹാര്‍ഡ്‌വെയറിനും സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനും സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ ലൈസന്‍സ്‌ ബാധകമാണെന്ന് ആപ്പിളിന്‌ പറയുന്നത്‌ സ്വാഭാവികമായും ഹാര്‍ഡ്‌വെയറില്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ(ഫേംവെയര്‍)പ്പറ്റിയാണ്‌, അല്ലാതെ കോപ്പിറൈറ്റഡ്‌ പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയായ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ ലൈസന്‍സ്‌ ഫിസിക്കല്‍ കമ്മോഡിറ്റിയായ ഹാര്‍ഡ്‌വെയറിന്‌ ബാധകമാണെന്ന് പറയാനുള്ള നിയമനിരക്ഷരത ആപ്പിളിന്റെ ലീഗല്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റിനുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാന്‍ വയ്യ, അത്തരമൊരു കേയ്സും കൊണ്ടുചെന്നാല്‍ ഒരു കോടതിയും അത്‌ ഫയലില്‍പ്പോലും എടുക്കില്ല (സംശയമുണ്ടോ? ഒരു കേയ്സെങ്കിലും കാണിച്ചുതരൂ!)

അതാണപ്പീ പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് ഹാര്‍ഡ് വയറ് തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചോ പച്ചേന്ങ്കില് അതിലൊള്ള ഫേം വയറില് തൊടരുതന്ന്. നിയമനിരക്ഷരത ആപ്പിളിന്റെ ലീഗല്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റിനുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാന്‍ വയ്യന്ന് പറേല്ല് യേമാനേ. അവിട ഒള്ളോര് യേമാന്‍റത്ര നേമകാര്യങ്ങളില് വെവരം ഒള്ളോരാരിക്കൂല്ലന്ന്. നേമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങ്ള്ക്ക് എല്ലാം കേസ് എടുക്കണൊണ്ടാ? യേമാനേ, നേമത്തിന്‍റ കാര്യോക്ക നല്ല രസോണ്. നേമങ്ങള് ലംഘിക്കാന്‍ എളുപ്പോണ്. പ്രത്യേഹിച്ചും യേമാനപ്പോല നേമത്തിനപ്പറ്റി ഒരു പുണ്ണാക്കുകളും അറിയാത്തോര്ക്ക്. പിന്ന അമേരിക്കക്കാരുട കാര്യങ്ങളല്ലീ. അവരക്ക് എന്തര് വേണോങ്കിലും നേമത്തി എയ്തി പിടിപ്പിക്കാം കേട്ട. സാമ്പിള്കള് കേട്ടോ: It is illegal to shoot rabbits from a motorboat in the State of Kansas. ദാണ്ട ഇബ്ട ഒണ്ട്. ദാണ്ട വേറൊന്ന്: It is illegal to play dominoes on Sunday. ലിങ്കം ഇബ്ട. പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നത് ഇങ്ങനേക്ക നേമമൊണ്ടന്ന് തെളീക്കണത് ഇതിന്‍റ പ്യാരില് എടുത്ത കേസുകളൂട എണ്ണം വച്ചല്ലപ്പീ എന്ന് പറയാനക്കൊണ്ടാണ്.

നിലവിലുള്ള നിയമത്തിനുപുറത്തുള്ള ഒരു കോണ്‍ട്രാക്റ്റിനും നിയമപരമായ നിലനില്‍പ്പില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്‌ അഞ്ചുകിലോ കഞ്ചാവ്‌ എല്ലാ ഒന്നാംതീയതിയും വീട്ടിലെത്തിച്ചുതരാമെന്നും അങ്ങനെ എത്തിച്ചുതരുന്ന കഞ്ചാവ്‌ വാങ്ങിക്കൊള്ളാമെന്നും രണ്ടുപേര്‍ക്ക്‌ കരാറുണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ ആരെങ്കിലുമൊരാള്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ചാല്‍ കോടതിയില്‍ പോകാന്‍ പറ്റില്ല.

യേമാന്‍ പറേണത് കറക്ട്. ആപ്പിള്കള് പറേണത് നിലവിലുള്ള നിയമത്തിനുപുറത്തുള്ള ഒരു കോണ്‍ട്രാക്ടാണന്നതിന് തെളിവ്കള് താ യേമാനേ. ചുമ്മാ വായിട്ടലയ്ക്കാത.....

സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ തിരുത്തതുമൂലം ആപ്പിളിന്റെ ലൈസന്‍സ്‌ എഗ്രീമന്റ്‌ അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ലിനക്സ്‌ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നയാള്‍ വയലേയ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നു.
സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ തിരുത്തുന്നില്ല, റീപ്ലേയ്സ്‌ ചെയ്യുന്നേയുള്ളൂ. സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ ലൈസന്‍സ്‌ എഗ്രീമെന്റില്‍ എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞാലും അത്‌ ഈ പ്രക്രിയയില്‍ പ്രസക്തമല്ല, എന്തെന്നാല്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കില്‍മാത്രമേ ലൈസന്‍സ്‌ വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകമാവൂ, ഉപയോഗിക്കാത്ത സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ ലൈസന്‍സില്‍ എന്തു പറഞ്ഞാലെന്ത്‌!


ഹ്ഹഹ്ബ് ഹബ് ഹ....... പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് പോയതാണ് കേട്ട യേമാന്‍റ ലാ പോയ്ന്റ്റിലൊള്ള പരിജ്ഞാനങ്ങള് കണ്ടിട്ട്. തിരുത്തണില്ല മാറ്റണേയൊള്ളന്ന്. യേമാനേ വാദിക്കാമ്മേണ്ടി വാദിക്കല്ല് കേട്ട.

ഹ്ഹഹ്ബ് ഹബ് ഹ....... രണ്ടാമത്ത ചിരികള് യെന്തിനാണന്നാ???? ഉഫയോഗിക്കാത്ത സോഫ്റ്റ് വയറിന് എന്തര് ലൈസന്‍സ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്. അവര് പറേണ വ്യവസ്ഥകള് കേട്ട് ഉഫയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയ്ക്കും, എന്നിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിങ്ങട സോഫ്റ്റ് വയറ് ഉഫയോഗിക്കണില്ലാന്ന് പറയും. പഷ്ട്. യേമാന്‍ ഉച്ച സമയങ്ങളില് വെളിയ്ക്കെറങ്ങല്ല് കേട്ട..... തല ചൂടായിട്ട് ഈ പുത്തിയക്ക പോയാ ഫാരതത്തിന് വലിയ നഷ്ടങ്ങള് ആയിരിക്കും കേട്ട. യേമാന്‍റ ഗഞ്ചാവ് ഉദാഹണങ്ങള് കടമെടുക്കട്ടാ?? കഞ്ചാവ് കയ്യി വച്ചോണ്ട് പോലീസ്കള് പിടിയ്ക്കുമ്പം ഞാന്‍ ഉഫയോഗിച്ചിട്ടില്ലന്ന് പറഞ്ഞാ മതി കേട്ട. രച്ചപ്പെടും. ഫാവികളൊണ്ട്.

ഇനി violation of intended use നിയമവിരുദ്ധമാണ്‌ എന്ന വാദം. ആകുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളുണ്ട്‌ പക്ഷേ ഹാര്‍ഡ്‌വെയറിന്റെ കാര്യത്തില്‍, അല്ല.

യേമാന്‍റ തോന്നല്കള് പറയാത, ഹാര്‍ഡ്‌വെയറിന്റെ കാര്യത്തില് violation of intended use അല്ലാന്ന് പറേണ വകുപ്പ് പറയേമാനേ.

മൈക്രോവേവ്‌ ഓവന്റെ മാന്വലില്‍ അതിന്റെ intended use വീടുകളിലെ അടുക്കളകളില്‍ ഉപയോഗിക്കലാണെന്ന് എഴുതിവച്ചുകണ്ടിട്ടുണ്ട്‌. കഫറ്റേരിയകളിലോ കമേഴ്സ്യല്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കോ ഉള്ള ഉപയോഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നതരത്തിലല്ല അതു നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്‌. എന്നുവച്ച്‌ കഫറ്റേരിയയില്‍ വീട്ടിലെ അത്തരമൊരു മൈക്രോവേവ്‌ ഓവന്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ നിര്‍മ്മാതാവിന്‌ ഉപഭോക്താവിന്റെ പേരില്‍ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല, വാറണ്ടിയോ സര്‍വീസോ നിഷേധിക്കാമെന്നല്ലാത്‌.

യേമാന്‍ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന മൈക്രോവേവ് സാമാനത്തിന്‍റ മാനുവലില്‍ എന്തരക്കേ പറേണന്ന് പറഞ്ഞില്ലീ? യേത് സാമാനമാരുന്ന് അത്? ഒര് ലിങ്കങ്ങള് തരീന്‍. ഞാന്നോക്കിയ അമാന സാമാനത്തിന്‍റ മാനുവലില് അങ്ങന പറേണില്ല. യേമാന്‍ നോക്ക്യത് ബേറേ ആണങ്കി ഞാന്‍ ശമിച്ച്. ഇനി യേമാനറിഞ്ഞൂടാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. intended use വയലേറ്റിയാ കമ്പനികള് ഒടനേ വന്ന് യേമാനപ്പിടിയ്ക്കൂല്ല. സാദാരണ ഗതീല് intended use വയലേറ്റി അതീന്നൊണ്ടാവണ secondary legal issues solve ചെയ്യാനക്കൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് തുട്ടെറക്കേണ്ടി വരുമ്പഴാണ് കമ്പനികള് വയലേറ്റിയോന്‍റ പൊറകേ പോണത്. കമ്പനികള് യേമാന്‍റ പൊറകേ വരണില്ലന്ന് വച്ച് അല്ലങ്കി കഫറ്റേരിയയില്‍ യേമാന്‍റ മൈക്രോവേവ്‌കള് കൊഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഓടണന്ന് വച്ച് അതോന്നും വയലേഷനുകള് അല്ലാതവണില്ലപ്പീ......

ഡിവിഡിക്ക്‌ കോപ്പിറൈറ്റുണ്ടെന്നുവച്ച്‌ ഡിവിഡി പ്ലേയറിന്‌ കോപ്പിറൈറ്റുണ്ടോ?

ഹ്ഹഹ്ബ് ഹബ് ഹ....... ചിരിച്ചതാണ് കേട്ട........ അപ്പീ, കാപ്പീറൈറ്റും ലൈസന്‍സ് എഗ്രിമന്‍റും ToUയും എക്കക്കുട കൂട്ടിക്കൊഴയ്ക്കാതിരിക്കപ്പീ.. അത് എല്ലാം വേറേ വേറേ ആണപ്പീ. കണ്‍ഫ്യൂഷ്യസ് ആവാതിരിക്കപ്പി. നമ്മള് കാപ്പിറൈറ്റ്ന ഇപ്പം വീട്ട് പിടി. അത് വായലേറ്റിയാ എന്തായാലും കുറ്റം തന്നല്ല്. മറ്റേ സുനാങ്കളികളല്ലീ നമ്മള് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണത്???

അപ്പി ഡിവിഡി റീജിയന്‍ എന്ന് കേട്ടിട്ടൊണ്ടാ? പത്ത് ഡിവിഡി റീജിയന്കള് ഒണ്ട്. അമേരിക്കാവിലും മറ്റും വിക്കണ പല ഡിവിഡി പ്ലയറ്കളിലും റീജ്യന്‍ 1 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊണ്ട്. അതാവത്, അമേരിക്കാവില് വാങ്ങിച്ച ഡിവിഡികള് മാത്രമേ ഓടൂ. അവരുടെ ഫേം വയറ് ഹാക്ക് ചെയ്താ റീജിയന്‍ ALL ആക്കാം. പച്ചേ അത് അമേരിക്കാവില് നേമവിരുദ്ധമാണ്. വയലേഷനാണ്. തലയ്ക്കകത്തോട്ട് കേറണൊണ്ടാ? അപ്പം യേമാന് ലോകത്തൊള്ള എല്ലാ ഡിവിഡീം നേമപ്രകാരം കാണണോങ്കി യേമാന്‍ റീജിയന്‍ ALL ഡിവിഡി പ്ലയറ് വങ്ങിക്കണം. അല്ലാത്ത റീജിയന്‍ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത ഡിവിഡി പ്ലയറ് വാങ്ങിച്ച് ഹാക്ക് ചെയ്താ അത് നേമവിരുദ്ധം. ഇത്രേമാണ് ഞാന്‍ ഇത്രേന്നേരം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് കേട്ട. ഇതുപോലതന്ന നമ്മട കാര്യം. അരുണണ്ണന് ലിനക്സ് കേറ്റണോങ്കി Windows laptop അല്ലങ്കില്‍ OS ഇല്ലാത്ത ലാപ്പ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കണം. എന്നിട്ട് ലിനക്സ് കേറ്റണം. അത് നേമ വിരുദ്ധമല്ല കേട്ട. കൌണ്ടറ്കള് ചെയ്യാന്‍ പറ്റിയ പൊളപ്പന്‍ ഉദാഹരണങ്ങള് എടുത്ത് എഴുന്നള്ളിച്ചോണ്ട് വരണേന് നന്ദികള് ഒണ്ട് കേട്ട..........

കോവാലകൃഷ്ണന്‌ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ തുടരാം, താങ്കള്‍ക്കിഷ്ടമില്ലാത്തത്‌ ആരെങ്കിലും സൂചിപ്പിച്ചാല്‍ "ഇതു ഞാന്‍ നിന്നോടു ചോദിച്ചില്ലല്ലോ"

യേമാനേ, പെണങ്ങിപ്പോവല്ലേ....... യേമാന്‍റ തമിശയങ്ങക്ക് മറുപടികള് നല്ലോല പറയാനക്കൊണ്ട് നോക്കീട്ടൊണ്ട്. അധിച്ചേപമൊന്നൂല്ല. തന്തേന വിളിയില്ല. പച്ചേ യേമാന് മനസ്സിലാവൂല്ലങ്കി എന്തര് ചെയ്യണത്? ഇനീം വരണം കേട്ട. വരുമ്പം ഒരു വക്കീലുകളേം കൊണ്ട് വരണേ യേമാനേ. പിന്ന യേമാന്‍റ വാക്കിലൊള്ള ആ വെനയമൊണ്ടല്ല്, അത് കാണാന്തന്ന നല്ല ചന്തങ്ങള്. ചെല കാളേജ് കുമാരികള് പറേണ പോല, യേമാന് ദേശ്യം വരുമ്പം കൊള്ളൂല്ല കേട്ട......

Monday, December 29, 2008

യേമാന്‍റ തംശയങ്ങള്

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഈ പോസ്റ്റിന് യേമാന്‍ ഇട്ടേച്ചും പോയ ഈ കമന്‍റ് വായിച്ചേച്ചും വരണം.)

കാലുമ്മേ കാല്കള് കേറ്റി വച്ച് ചന്തീല് കാറ്റ് കൊണ്ടോണ്ട് ഇരിക്കുമ്പം ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്കളില് സര്‍ച്ച്കള് ചെയ്താ ഏമാന് ലിങ്കം ഞാങ്കൊടുത്തരേണ്ടി വരൂലേരുന്ന്. എന്നാലും ലിങ്കങ്ങള് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ചോയിച്ചതല്ലീ, എന്‍റ ലിങ്കങ്ങള് തരാം കേട്ട. ശ്രദ്ദിച്ച് വായിക്കണം കേട്ട....

ആദ്യമേ ദാണ്ട ഇബ്ട പോയി വെണ്ടക്കാ അച്ചരത്തില് എയ്തിയേക്കണത് വായിക്കീന്..

Your use of Apple-branded hardware and software products is based on the software license and other terms and conditions in effect for the product at the time of purchase. You will be asked to agree to the terms of the applicable agreement at the time that you obtain or install the software or setup the hardware product.

മോളില് കടുപ്പിച്ചത് ഞാനാണ് കേട്ട. ഇങ്ക്ലീശ് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞ് തരാം. ആപ്പിള് ഒണ്ടാക്കണ hardware സാധനത്തിന്‍റ ToU എന്ന് പറേണത് software license അനുസരിച്ചിട്ടാണന്ന്..... ഇനി മക്കള് യേതെങ്കിലും software license വയലേറ്റ്കള് ചെയ്താ അത് hardware സാധനത്തിന്‍റ Terms of Use-നും യെതിരാണ്, എപ്പടി??? ആപ്പിളുകള് പുത്തിയൊള്ളോരാണ് കേട്ട.

അണ്ണന്‍ ലിനക്സ്കള് കേറ്റാന്‍ ദാണ്ട ഇബ്ട പറഞ്ഞ സൂത്രങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചന്നല്ലീ എയ്തിപ്പിടിപ്പിച്ചത്? അതിനും ലിങ്കം വേണാ? ദാണ്ട ഇബ്ട നോക്ക്.

അങ്ങന ആണങ്കി ആശാന്‍ bootcamp-ഓ അത് പോലത്ത വേറേ സംഫവം വല്ലോം ഉപഫോഗിച്ച് ആവണമല്ല് സാദിച്ചത്. bootcamp വിന്‍റോസ് കേറ്റാനാണന്ന് ആപ്പിള്കാര് പറയണത്. ലിങ്കം ഇവിട ഉണ്ടേ..... bootcamp ഉപഫോഗിച്ച് വിന്‍റോസല്ലാത വേറേ കേറ്റണത് ആ software-ന്റ്റ intended use violate ചെയ്യുന്നതിനു തുല്ല്യമാണെടേ. bootcamp അല്ല വേറേ എന്തോന്ന് കൊടച്ചക്ക്രം ഉപഫോഗിച്ചാലും സംഫവം വലയേശനാണന്ന് താഴോട്ട് നോക്ക്യാ അല്ല വായിച്ചാ മനസ്സിലാവും കേട്ട.....

ആപ്പിള് സാധനം വിയ്ക്കുമ്പം ഹാര്‍ഡ്‍വെയറ് നിങ്ങക്ക് വിയ്ക്കും, അതിലൊള്ള സഹലമാന സോഫ്റ്റ് വയറും നിങ്ങക്ക് ലൈസന്‍സ് ചെയ്യും മനസ്സിലായാ. ഇല്ലങ്കി യേതെങ്കിലും മാനുവല് വായിച്ച് നോക്ക്.... ഓ ലിങ്കം വേണമല്ല്: ദാ പുടി.

General: The software, documentation, and any fonts accompanying ........... are lincensed, not sold, to you by Apple Inc. എന്നാണ് പുളുത്തി വച്ചേക്കണത് കേട്ട...

അതാവത്, നെനക്ക് വേണോങ്കി ആ സാധനം തല്ലിപ്പൊളിച്ച് കളയാം അത് നെന്‍റെ സ്വന്തം. പക്ഷേങ്കി അതിലെ സോഫ്റ്റ് വയറ് തിരുത്താന്‍ നെനക്ക് അവര് അനുവാദം തന്നിട്ടില്ലടേ. നെനക്ക് തിരുത്താമ്പറ്റണ സാദനം ഒണ്ട്:

Certain components of the Apple Software, and third party open source programs included with the Apple Software, have been or may be made available by Apple on its Open Source web site. You may modify or replace only thouse Open-Sourced Components; provided...

പുരിഞ്ചിതാ? ആപ്പിളണ്ണന്‍ ഓപ്പണാണന്ന് പറഞ്ഞ് സൈറ്റിലിട്ടേക്കണ സാധനങ്ങള് വേണോങ്കി നിങ്ങള് മാറ്റിക്കോളാന്‍. അല്ലാത്തത് മാറ്റണത് അവരുട Software License Agreement വയലേറ്റണതിന് തുല്യാണന്ന്. അപ്പം ലിനക്സ് കേറ്റാനായിട്ട് അവരുട സോഫ്റ്റ് വയറില് കാണിക്കണ കളികള് License Agreement ന് യെതിരാണ്. യേത്? License Agreement വയലേറ്റണതിനാണ് ഇല്ലീഗല് എന്ന് പറേണത്. നേമലംഘനംന്ന് മലയാളം.

ഇനി ഇത്രേം സാഹസം നടത്തി എങ്ങാനും വര്‍ക്കാതായാ തിരിച്ച് ശരിയാക്കാന് പോലും ആപ്പിളിന്‍റ അടുത്ത് ചെല്ലാമ്പറ്റൂല്ല. ഇത്രേം ചെയ്യുമ്പഴേ അണ്ണന്‍റെ വാറണ്ടി (ഒന്നൂട നോക്ക്, യേതണ്ടി?) അടിച്ച് പോയിരിക്കണ്. ദാണ്ട ലിങ്കം.

The warranty does not apply
(c) to damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by Apple.
(e) to a product or a part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of Apple

ഒടുക്കത്ത കാശ് കൊട്ത്ത് വാങ്ങീട്ട് മൂന്നാം നാള് വാറണ്ടീം കളഞ്ഞ നാറികള്. ഇനീം വരീ അരുണണ്ണന്‍റ മൂടും താങ്ങീട്ട് കേട്ട.

Sunday, December 28, 2008

സര്‍ക്കാര് ചെലവില് നേമ ലംഘനം

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഈ വാര്‍ത്ത വായിച്ചേച്ചും വരണം.)

എടേയ് പാച്ചൂ.... പൂയ്...... കേട്ടാടേയ്??
എന്തര് കോവാലേണ്ണാ കെടന്ന് തൊറക്കണത്????

നീ വാര്‍ത്തകള് വായിച്ചാടേ? ചുമ്മാ കിട്ടണ സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകള് ആളുകളക്കൊണ്ട് ഉപഭോഗിക്കാന്‍ നടക്കണോന്‍ ഭോഗിക്കണത് എന്തിലാണന്ന് കേട്ടാടേയ്??
ഇല്ലണ്ണാ..... നമ്മള് ഫോഗിക്കണതിലല്ലീ അരുണന് സാറ് ഫോഗിക്കണത്??? എവിടേണ്ണാ വാര്‍ത്തകള്????
ദാണ്ട ഇവിടോട്ട് നോക്കടേ. ഇന്നാ പടവും കണ്ടോണ്ടിരി.അല്ലടേ..... അവന് ഒലത്താനക്കൊണ്ട് കേരള ഗവര്‍മ്മന്‍റ് നല്ല തൂബെള്ള നെറത്തിലൊള്ള മാക്ക്ബുക്ക്കള് വാങ്ങിച്ച് കൊട്ത്ത്ട്ട്ണ്ടടേ. നമ്മള പൈസകൊണ്ട് എവമ്മാരക്ക ഉപയോഗിക്കാന്‍ ആപ്പിള്കളിന്‍റെ മാക്ക്ബുക്ക്കളടേ അച്ചുമാമന്‍ വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തേക്കണത്. എന്നിട്ട് അത് വലിയ അഫിമാനത്തോടെ വിളിച്ച് പറേണ് ദാണ്ട ഇബ്ടോട്ട് നോക്കെടേ...അരുണണ്ണന്‍ മാക്ക്കള് ആണ് ഭോഗിക്കണതെങ്കിലും നമ്മള പോത്യപ്പെടുത്താനക്കൊണ്ട് അതില് ലിനക്സ്കള് ആണ് ഒണ്ടാക്കണത് പോലും. ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറുകള് കഴിയുമ്പം മാക്ക്ബുക്ക്കള് ഫ്രീസ് ആയിപ്പോവും വെബ്‌ക്യാമും വൈഫൈയും വര്‍ക്ക്കള് ചെയ്യൂല എന്നൊക്കെ ചെല പ്രശ്നങ്ങള് ഒണ്ടെങ്കിലും ആപ്പിള്കളുട എണ്ട് യൂസറ് ലൈസന്‍സിങ്ങ് എഗ്രിമെന്‍റ്കള് (EULA) കാറ്റിപ്പറത്തി ഗവണ്മന്‍റ് വക കമ്പ്യൂട്ടറില് ഇല്ലീഗല് ആയിട്ട് ലിനക്സ് ഓടിക്കാന്‍ അരുണന് പച്ചക്കാര്‍ഡ് കാണിച്ചോമ്മാര തെരച്ചിവാലുകള് കൊണ്ട് അടിക്കണ്ടേടേ പാച്ചൂ...... നീ തന്ന പറ.

അണ്ണാ അടങ്ങ്. എവന്‍റേക്ക ആവേശം തീരുമ്പം എവനക്ക കാരിയങ്ങള് മനസ്സുകളില് ആക്കുമാരിക്കും കേട്ട......
എന്നാലും ഇബ്ട ചോയിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലീ???

Monday, December 22, 2008

ഫാറ്മറിന് വീണ്ടും വയറെളക്കം

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ചേച്ചും വരണം.)

ചീട്ടും പടവും മടക്കി പോഹാമന്ന് വച്ചതാണ്. കെളവന്മാര് സമ്മതിക്കൂല്ല. വിക്കി, സ്വമഹന്‍, അമ്മാവന്‍ തൊടങ്ങ്യോരോട് ഒന്ന് പറയട്ടാ? ഫാറ്മറ ചൊമക്ക്. അവസാനം ചൊമന്നോന്‍ നാറും.. അയാള് നാണോം മാനോം ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ്..... ആസനത്തി പേഴുങ്കമ്പ് അടുച്ചുകേറ്റിയാ കമ്പിന്‍റ അറ്റത്തിരുന്നോണ്ട് ആസനത്തപ്പറ്റി പൊങ്ങച്ചം പറയണ ജന്തു.

സമയമൊള്ളപ്പം ഈ ബ്ലോഹില പഴേ പോസ്റ്റ്കള് വീണ്ടും വായിച്ച് നോക്കീന്‍. എന്നിട്ട് പറയീന്‍ കേട്ട.. അപ്പം കാണാം.

Monday, August 4, 2008

കറ്ഷകനും അരക്കിണ്ടീം അങ്കിളും

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഈ പോസ്റ്റും ഈ പോസ്റ്റും വായിച്ചേച്ചും വരണം.)


എടാ പാച്ചൂ.. ഫൂലോഗ കറ്ശകന്‍, അരക്കിണ്ടി, അങ്കിള് എന്നൊള്ള വയസമ്മാരപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പം നീ എന്‍റൂട ചോയിച്ചില്ലീ വേണോണ്ണാ വേണോണ്ണാന്ന്? എപ്പഴ് എന്തര് ആയി? ഒണ്ടാക്കി വിടുമ്പം ദെയിവം പറയം, ഈ -മക്കക്ക് ഇത്രേം വെവരം കൊടുത്താ മതീന്ന്. അതിന്‍റ അപ്പറം എവനൊന്നും ഒന്നും തലേക്കേറൂല്ല.. നര കേറുന്തോറും എവമ്മാരക്ക് കഴയും കേറുവാണല്ല് പാച്ചൂ...........

കറ്ഷകന്‍റ നെഗളിപ്പും ആളാവക്കോം മണ്ടത്തരോം ഞാമ്പലതവണ എഴുന്നള്ളിച്ചില്ലീ?? അതു പോല മണ്ടയില്ലാത്തോമ്മാരാണ് അരക്കിണ്ടികളും അങ്കിള്കളും എന്ന് ഞാമ്പറഞ്ഞില്ലീ???? കേക്കാത്തോര് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കീന്‍.... ഇനീം എവനേക്ക ചൊമന്നോണ്ട് നടന്നാല് ചൊമക്കണോര് നാറുങ്കേട്ട. പറഞ്ഞില്ലന്ന് വേണ്ട..

ഈ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഇത്തറേം കഴേണങ്കി ബസ്സിക്കേറി കോയിക്കോട്ന്ന് കൊയിലാണ്ടി വര എര്‍ത്ത് കൊട്ക്കിനെടേ. അല്ലങ്കി മുള്ള്മുരിക്കിക്കൊണ്ടിട്ട് ചോരവരുന്നോര ഒരച്ചാലും മതി. കഴ്‍വേ....

അണ്ണാ, അത്രേം കടുപ്പിക്കണാ?

അല്ലങ്കി കഴ്വേ വേണ്ട്ട.. കഴ്‍വു..... ള്ളോര്......

Tuesday, July 22, 2008

പ്രഫുല്ലമായ പുത്തികള്

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഒരു ബല്യ സാറ് എയ്തിപ്പിടിപ്പിച്ചേക്കണ ഈ ലേഖനവും പിന്ന സമയോണ്ടങ്കില് ഈ പോസ്റ്റില് അതിപുത്തിമാമ്മാരായ കുണുക്കന്മാര് (GNU-ക്കമ്മാര്) ഇട്ടേച്ച് പോയ കമന്‍റ്കളും വായിച്ചേച്ചും വരണം.)

കോവാലേണ്ണാ, പുതിയ ഒര് സാറ് എറങ്ങീട്ടൊണ്ടല്ലണ്ണാ... അണ്ണന്‍ കണ്ടില്ലീ??
എന്തരടേ പാച്ചൂ രാവിലെ ചൊറിച്ചു മല്ലലുകളുമായി എറങ്ങ്യേക്കണത്??

അണ്ണാ...... അമ്മച്ച്യാണ തെറിപറഞ്ഞതല്ലണ്ണാ. അണ്ണന്‍ കുറ്റം പറയല്ല് കേട്ട.
ദാണ്ട പിന്നേം... എടേ പാച്ചൂ. ഒന്ന് കണ്ട്രോള് ചെയ്യടേ. ഇതുവഴി പെണ്ണുങ്ങക്ക് വഴി നടക്കണ്ടേടേ...

ഒന്ന് പോണ്ണാ. അണ്ണന് പറ്റുമെങ്കി സാറ് എയ്തിയത് വായിച്ചാന്ന് പറ.........
എടേ പാച്ചൂ.. ഞാന്‍ വായിച്ചടേ.. നമ്മട പ്രഫുല്ല ചന്ദ്രകുമാറ് സാറ് എയ്തി വിട്ടതല്ലീ?

അത് തന്നണ്ണാ. സാറ് പത്തനന്തിട്ട കാ-തൊലിക്കാ കാളേജില നല്ല സെലഷന്‍ ഒള്ള മലയാള ലക്ചറാണണ്ണാ.. ചില്ലറ സാധനമല്ല, നല്ല ഉശിരുള്ള വെഷം കൂടിയ ജാതിയാ..
മലയാളം സാറാണന്ന് പറയേണ്ട കാര്യോല്ലടാ പാച്ചൂ.. ആ എയ്ത്യേക്കണ ഇങ്ക്ലീശ് വായിച്ചാ മനസ്സിലാവൂല്ലീ??

സാറിന്‍റ ഇങ്ക്ലീശിനെന്തണ്ണാ കൊയപ്പം?
ഒരു കൊയപ്പോമില്ല കേട്ട. നല്ല പസ്റ്റ് ഇങ്ക്ലീശ്.. സായിപ്പിന്‍റ മോനാണന്നേ പറയൂ.

അണ്ണന്‍ വേറേ അയിപ്രായം ഒന്നും പറയണില്ലീ?
എന്തരടേ പറയാന്‍? എവനക്ക എവ്ട്ന്നെടേ വരണത്? ചൊമന്ന അണ്ടനിടുന്നോരക്ക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാവോടേ പാച്ചൂ???

എന്നാ അണ്ണന്തന്ന പറ..... ഞമ്മക്ക് മനസ്സിലാവട്ട്.....

ആദ്യമേ പറയട്ട്. ആ ലേഹനത്തിന് പടം വരച്ചോന് പുത്തിയൊണ്ട്. ഗേറ്റണ്ണന്‍റ വിന്‍റോസ് എന്ന പുലി ലിനക്സ് എലിയ വിഴുങ്ങണ പടം പസ്റ്റ്. ലിനക്സിന്‍റ കേമത്തം പറയണ ലേഹനത്തിന് വരച്ച രണ്ടാമത്ത പടം നല്ല സൊയമ്പന്‍ വിസ്റ്റകള്.... കാണുന്നോരക്ക് എളുപ്പം കാര്യം പുടികിട്ടും കേട്ട.

ലേഹനത്തിന്‍റ തൊടക്കം ദാണ്ട കേക്ക്. സാറ് പറയുവാണ്:

‘Kerala, now called as GNU's own country by Free Software activists, has a long history of using Free Softwares’.

സാറേ, സൊഫ്റ്റ് വെയറ് ബാളു പോലേം അണ്ടറ് വെയറുപോലേം അല്ല. ബാള്‍ രണ്ടണ്ണമൊണ്ടെങ്കി ബാള്‍സ് എന്ന് നമ്മള് ബാളൊള്ളോര് അഫിമാനത്തോടെ പറയും. അണ്ടന്‍ രണ്ടെണ്ണമൊള്ളോര് അണ്ടറ് വെയേഴ്സ് ഒണ്ട് എന്നുപറയും. എന്നാ സൊഫ്റ്റ് വെയറ് എത്ര ഒണ്ടെങ്കിലും സൊഫ്റ്റ് വെയറ് എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. സാറ് കേക്കണൊണ്ടാ??

സാധാരണ പല സാറമ്മാരക്കും ഒരിയ്ക്ക പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവും. നമ്മട മങ്കലാട്ട് സാറിന്‍റൂട ചോയിച്ചു നോക്ക് കേട്ട. പശ്ശേ, ഈ സാറ് ദാണ്ട പിന്നേം പറേണ്:

‘Many of our projects including Ente Malayalam and E-Governance were nurtured using Free Softwares’.

എന്തര് സാറേ യിത്?

'Even the National Knowledge Commission does not comprehend the advantages of using Free and Open Source Softwares and utilities’.

അയ്യേ ദാണ്ട പിന്നേം സോഫ്റ്റ് വെയേഴ്സ്..... എനിയ്ക്ക് വയ്യേ. ആരങ്കിലും ഈ സാറിന്‍റൂട പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണേ..

കോവാലണ്ണാ കഴിഞ്ഞാ??

ഇല്ലടേ.. ന്നാ സാറിന്‍റ അടുത്ത സാധനം:

‘All these inspired C-DIT, an organisation under Government of Kerala, to switch more towards the free and open source arena’.
ഇത്ന് എന്തര് കൊഴപ്പമണ്ണാ??

എടേ..... പാച്ചൂ.. സ്വിച്ച് ഓണ്‍ അല്ലങ്കി ഓഫ് ആണ് കേട്ട. ബൈനറി.

You switch to free and open source or you stay with licensed software. You lean more towards, you march more towards എന്നക്ക പറഞ്ഞാ ഞമ്മള് സഹിക്കും കേട്ട. അല്ലാത switch more towards എന്ന് പറഞ്ഞ് ആടി നിയ്ക്കണ അവസ്ഥ ഇല്ലടേ.

അപ്പം സാറിന് ഇങ്ക്ലീശ് ഒരു മൈ......നാകവും അറിഞ്ഞൂടേ അണ്ണാ?
എടേ തെറി പറയാന്‍ തോന്ന്യാ പറയണമെന്നല്ലീ മോളമ്മ പറേണത്. നീ ധൈര്യമായിട്ട് പറ..

അല്ലങ്കി വേണ്ടണ്ണാ. അണ്ണന്‍ അടുത്തത് പറ........
ന്നാ കേക്ക്..

‘Even now they can take steps to rectify errs’.
Rectify errors എന്ന് കേട്ടിട്ടൊണ്ട്. Rectify errs എന്തരോ എന്തോ.

'Again in 2006, he visited Kerala’
സാറിന് നല്ല ഒര് എഡിറ്ററ് ഒണ്ടാരുന്നെങ്കി സാറിനക്കൊണ്ട് He visited Kerala again in 2006 എന്ന് എയ്തിപ്പിച്ചേന.

‘It was simply due to their lack of knowledge. When the right people started campaigning for FOSS in governance they understood the importance’.
ഇതിന്‍റ മലയാളം ഇങ്ങനയാരിക്കും സാറ് ഉദ്ദേശിച്ചത്: അവരക്ക് വെവരമില്ലാത്തോണ്ടാര്ന്ന്. പിന്ന നമ്മട പയ്യമ്മാര് പറഞ്ഞുകൊടുത്തപ്പഴല്ലീ അവരക്ക് തലമണ്ടേ കേറിയത്.

മലയാളം എയ്തി വച്ചിട്ട് അതിന ഇങ്ക്ലീശിലാക്കിയാ പിന്ന ഇങ്ങനയല്ലാത എങ്ങന ഇരിക്കണത്?

പോട്ടണ്ണാ, സാറ് മലയാളം സാറല്ലീ? ഇനീം വല്ലോ ഉണ്ടാണ്ണാ? അതോ തീര്‍ന്നാ?

എവിട തീരാനടേ പാച്ചൂ. സാറിന്‍റ ഒരു പൊളപ്പന്‍ ഡയലോഗ്കള് കേട്ടോ..

‘The Society for Promotion of Alternative Computing and Employment is a society promoted by Kerala State IT Mission with the objective of promoting alternative computing’.

എങ്ങന ഒണ്ട്? എടേ പാച്ചൂ... നീ സാറിന്‍റത്ര പുത്തി ഒള്ളോനല്ല. എന്നാലും ‘The Society for Whacking Shitty College Lecturers’ എന്തിനൊള്ള സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിയ്ക്കടേ?
എനിക്കറിഞ്ഞൂടണ്ണാ...

എടേ എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രമി.
നോക്കാമണ്ണാ...... A society formed for whacking shitty college lecturers?

ഏകദേശം ശരിയായടേ... പൂറ്ണമായില്ല.
എന്നാ അണ്ണമ്പറയണ്ണാ......

A society formed for whacking shitty college lecturers who can't even write one single complete sentence in English..
ഇപ്പം പുടി കിട്ടി അണ്ണാ... എല്ലാം പോട്ട് സാറിന് ഈപ്പറേണ വല്ലോം അറിയാമോ അതാ റബ്ബറുങ്കാ പറക്കണ കെഴവമ്പറയുമ്പോല ആണാ?

സാറിന് ഒരു മൈ... മോളമ്മ എന്നോട് ഷമി...... രും അറിഞ്ഞൂട. സാമ്പിളുകള് പിടിച്ചോടേ പാച്ചൂ....

'The official site of Kerala Government is using a powerful Apache server installed in FreeBSD’
തള്ളേ, powerful എന്നൊള്ളത് മാറ്റിയാ സാറ് ഒപ്പിച്ചെടുത്ത് കേട്ട. പിന്ന Apache server installed in FreeBSD എന്നൊള്ളത് ഞാനങ്ങ് ഷമിച്ച്. കാര്യം പുടി കിട്ടിയല്ല്. സാറല്ലീ, നമ്മളല്ലീ ഷമിക്കണ്ടീ?

'NKC site is hosted in a proprietary server (Microsoft-IIS)’
സാറ് Windows Server 2003 എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലാരിക്കും എന്നാലും റിസര്‍ച്ചുകള് ചെയ്ത് proprietary server (Microsoft-IIS) എന്ന് കണ്ട് പിടിച്ചല്ല്. സാറേ തുച്ചേ സലാം.

ഇനി തമാശകള്:
‘C-DIT came out with the ambitious Linux Technology Extension (LiTE) programme’. ഇത്രേമൊക്കെ മുക്കിത്തൂറുമ്പം നീ വിജാരിക്കും ലിനക്സുങ്കൊണ്ട് ചന്ദ്രനിപ്പോവാമ്പോവുവാണന്ന്. അല്ലടേ.... ഈപ്പറഞ്ഞ ഊ.....മ്പീഷ്യസ് പ്രോഗ്രാം എന്തോന്നിനാണന്നോ??

അറിഞ്ഞൂടല്ലണ്ണാ.....

എന്നാ സാറ് പറയണത് കേട്ടോ.

‘It will help in configuring PCs and peripherals such as printers CD/DVD drivers, scanners, and modems to work with the Linux Platform’

എങ്ങന ചിരിക്കാതിരിക്കുമെടേ.... തെറുപ്പിക്കാന്‍ വേറേ പാലില്ലാത്തോണ്ട് റബ്ബറ്പാലും തെറിപ്പിച്ച് നടക്കണ കെഴവമ്മാരുട വാക്കും കേട്ട് ചെന്ന് കേറിക്കൊട്ക്കിന്‍ കേട്ട. സാധാരണ ഒള്ളോരക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമൊള്ള പ്രിന്‍ററ്, മോഡം എന്നീ സൂത്രങ്ങള് ലിനക്സില് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാമ്പറ്റുമോന്ന് നോക്കാനാ ഈ വലിയ പ്രോഗ്രാമും കൊണ്ട് എറങ്ങീരിക്കണത്.

അണ്ണാ ഇത് നല്ല തമാശയാണല്ല്. എനിക്ക് ചിരി നിറുത്താന്‍ വയ്യല്ലണ്ണാ......
എന്നാ, ടേ, പാച്ചൂ, നീ ചിരി നിറുത്തണ്ടടേ.. ദാണ്ട ഈ ബ്ലോഹും കൂട അങ്ങാട്ട് വായിക്ക് കേട്ട.
അണ്ണാ അത് ഇങ്ക്ലീശാണല്ലണ്ണാ.........

അതല്ലേടെ പറഞ്ഞത് നിന്നോട് വായിക്കാന്. സാറിന് വായിക്കണോങ്കി ഇത് സ്വമകമ്മാര് തര്‍ജ്ജമ ചെയ്ത് കൊടുത്താലല്ലീ പറ്റുവൊള്ള്.
എന്‍റ പുത്തി പ്രഫുല്ലമാക്കിയതിന് താങ്ക്യുകള് ഒണ്ടണ്ണാ........

Monday, June 30, 2008

ഷിപ്രണ്ണന്‍റ ബ്ലോഹുകളും മോഷണ്ണന്‍റ കമന്‍റുകളും

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഈ കമന്‍റ് വായിച്ചേച്ചും വരണം)

ഞാന്‍ മൊടങ്ങാത വായിക്കണ ബ്ലോഹ്കളില് ഒരണ്ണം ഷിപ്രേണ്ണന്‍റെ ബ്ലോഹ്കള് ആണ്. അണ്ണന്‍റ വിപ്ലവവീര്യം കാണുമ്പം ഞാനും പഴേ എസ്സഫൈ ആവും.. ഏഴാങ്ക്ലാസില പുള്ളകള പഠിക്കാനക്കൊണ്ട് സമ്മതിക്കാത നടത്തണ സമരത്തില് ഞാനും പ്രതിഷേധിക്കണ്. ചെറ്റകള അടിച്ച് പണ്ടാരമടക്കണോണ്ണാ....... എന്തര് പറയാന്?? ഈ സമരങ്ങളി പങ്കടുക്കാത്തോര് ഷണ്ണമ്മാരാണണ്ണാ. എനിക്കും പാച്ചൂനും നേരമില്ലാതായിപ്പോയി. അണ്ണനാണങ്കി ഇങ്ങ് ബങ്കളൂരുകളിലും ആയിപ്പോയല്ലീ??. ഇനി എന്തരാ വരട്ട്..

പക്ഷേങ്കി അണ്ണന്‍റെ ബ്ലോഹില് സോഫ്റ്റ് വയറന്മാരപ്പറ്റി ലൂസ് മോഷന്‍ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടറ് വിരോധീട കമന്‍റുകള് കണ്ടപ്പം ഞമ്മക്ക് ചൊറിഞ്ഞ് വന്ന്. ഞമ്മളും അങ്ങന ഒരു വയറനല്ലീണ്ണാ??

എടേ മോഷണ്ണാ, അച്ചരമറിയാമങ്കി നീ ഇതങ്ങാട്ട് വായിച്ച് നോക്ക്.