Monday, May 12, 2008

ഫൂലോക ഗ്ലെബ്ബിന്‍റ നാഥന്‍

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഈ പോസ്റ്റുംകമന്‍റും വായിച്ചേച്ചും വരണം)

കോവാലണ്ണാ, ആരണ്ണാ ഇപ്പം ഫൂലോക ഗ്ലബ്ബിന്‍റ നാഥന്‍?
എന്തരടേ പാച്ചൂ നീയി ച്വാദിക്കണത്...........?

അല്ലണ്ണാ ആ നാഥനില്ലാഗ്ഗ്ലെബ്ബ്‌കള് കണ്ടപ്പം സകിക്കണില്ലണ്ണാ. എങ്ങന കെടന്ന ഗ്ലെബ്ബുകളാരുന്ന്. എനിക്ക് കരച്ചിലുകള് വരണണ്ണാ.
എടാ, പാച്ചൂ, നീ കരയാത.......

എടാന്നും ഏറനാടാന്നും വിളിക്കാത ഇത് ഞാന് എങ്ങനെ സകിക്കും എന്നു പറയണ്ണാ.
എന്നാ കോട്ടോടാ. ഞാനാണ്ടേ ഇപ്പം അതിന്‍റ നാഥന്‍. നെനക്ക് സമാധാനമായാ??

പോ അണ്ണാ കളിയ്ക്കാത.
എടേ, കളിയല്ലടേ. ഞാമ്പറേണത് ഒള്ളതാണ്..

പറയുമ്പോല അണ്ണന് ഒള്ളതല്ലീ പറയുവൊള്ള്. ന്നാലും ഇദ് എങ്ങന വിശ്വസിക്ക്വണ്ണാ??
വന്ന് വന്ന് ഇപ്പം ഞാമ്പറേണതിനും നെനക്ക് തെളിവുകള് വേണോടേ പാച്ചൂ???? എന്നാ നീ കാണ്......അയ്യോ ഒള്ളത് തന്നേ?? അപ്പം അണ്ണനാണാണ്ണാ നാഥണ്ണന്? എന്നാപ്പിന്ന ആരേം അറീയ്ക്കാത വിശ്വണ്ണനേം ദേവണ്ണനേം വിളിച്ച് പറയണ്ണാ. അവര് അത് ആരോടും പറയൂല്ല.
അയ്യട മനമേ തീപ്പട്ടി കോലേ...... ഞാമ്പോയി കഷ്ടപ്പട്ട് ഗ്ലെബ്ബ് എന്‍റ കയ്യിലാക്കിയപ്പം അത് വേണമല്ലീ. അത് പള്ളീപ്പറഞ്ഞാ മതി. അനോണിമാഷാ മരമാക്രിയാ ചോയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വേണ്ടൂല്ല. വിശ്വണ്ണാ, നടക്കൂലണ്ണാ. ഇങ്ങള് വിട്ട്പിടിയ്ക്കീനെന്ന്......

Wednesday, May 7, 2008

എയ്ത്തു നിറുത്തണം, അല്ലങ്കി എഡിറ്ററെ വയ്ക്കണം

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ചേച്ചും വരണം)

ഇഞ്ചിപ്പെണ്ണ് സറ്ഗ്ഗാത്മക എയ്ത്ത് നിറുത്തണംന്ന് ഞമ്മള് പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടൊണ്ട്. മൂപ്പത്ത്യാരുട പുതിയ ലേഹനങ്ങള് പലവട്ടം വായിച്ചിട്ട് പറയുവാണ്: എല്ലാ എയ്ത്തും നിറുത്തിയാല് വളര നല്ലത്. അഥവാ എയ്താതിരിക്കാന് തീര പറ്റണില്ലങ്കി ഒരു എഡിറ്ററ വയ്ക്കണം.

ഇതക്ക കേക്കുമ്പം നിങ്ങള് ചോയിക്കും ആറുവായനക്കാരുള്ള കോവാലനെവിട എമ്പത്തെട്ടു പേരു വായിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയെവിടേന്ന്.

എന്നാലും പറയാനൊള്ളത് പറയണോല്ല്. ഹിലാരിയ ജയിപ്പിക്കാമ്മേണ്ടി ഇഞ്ചി തട്ടിക്കൂട്ടിയേക്കണ ലേറ്റസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്കള് നെറയ ഗ്യാസ്കള് ആണ് (ലേഹനത്തില് വല്യ ഗുമ്മില്ലന്ന്). ആണായിപ്പെറന്ന കൊച്ചുതൊമ്മന്‍ വന്ന് അത് പറഞ്ഞ് നോക്കി. എബ്ട? ഞാമ്പിടിച്ച മൊയലിന് കൊമ്പ് ആറും എട്ടും എന്നല്ല്യോ മൂപ്പത്ത്യാരുട നെലപാട്. അതൊക്ക പോട്ട്. മൂപ്പത്ത്യാരുട ഫാഷാ പ്രയോഗങ്ങളപ്പറ്റിയാണല്ല് എന്‍റ കലുപ്പ്.

മൊത്തം 26 പാരഗ്രാഫുകളാണ് ഇഞ്ചീട പുതിയ ലേഹനം. ദാ കണ്ടോളീന്‍.ഇങ്ങന കാണിക്കണത് എന്തിനന്ന് ചോയിച്ചാ, ബാക്കീങ്കുട വായിക്കുമ്പം പുടി കിട്ടും.

26 പാരഗ്രാഫുകളില് 50 സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകള്. അതില് ഒരു പാര ഇങ്ക്ലീശ് ആരുന്നു. അതു വച്ചു നോക്കുമ്പം ഒരു പാരയില് ശരാശരി 2 മിസ്റ്റേക്കുകള്. കൊള്ളാം.സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകള് മാത്രമേ ഒള്ളങ്കി സഹിക്കാം. ആക മൊത്തം 28 വ്യാകരണപ്പെശകുകളുമൊണ്ട്.ചെലര് എയ്തി എയ്തി തെളിയും. ഇഞ്ചീട കാര്യത്തിലാവുമ്പം ഒന്നും പറഞ്ഞൂട. ‘ലേഹനം‘ പുരോഗമിക്കുന്തോറും ഇഞ്ചീട സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകള് കൂടിക്കൂടി വന്ന്. ദോഷം പറയല്ല്, വ്യാകരണപ്പെശകുകള് കൊറഞ്ഞതായും കണ്ട്.ഇതോണ്ടൊക്കയാണ് പറയണത്, നിങ്ങള് ഒരു എഡിറ്ററ വയ്ക്കീന്ന്. ജീറ്റാക്കില് ഒരു മെസ്സേജിട്ടാപ്പോരേ, ഇങ്ങക്ക് എത്ര എഡിറ്ററമാര വേണോങ്കിലും കിട്ടൂല്ലീ?