Monday, June 30, 2008

ഷിപ്രണ്ണന്‍റ ബ്ലോഹുകളും മോഷണ്ണന്‍റ കമന്‍റുകളും

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഈ കമന്‍റ് വായിച്ചേച്ചും വരണം)

ഞാന്‍ മൊടങ്ങാത വായിക്കണ ബ്ലോഹ്കളില് ഒരണ്ണം ഷിപ്രേണ്ണന്‍റെ ബ്ലോഹ്കള് ആണ്. അണ്ണന്‍റ വിപ്ലവവീര്യം കാണുമ്പം ഞാനും പഴേ എസ്സഫൈ ആവും.. ഏഴാങ്ക്ലാസില പുള്ളകള പഠിക്കാനക്കൊണ്ട് സമ്മതിക്കാത നടത്തണ സമരത്തില് ഞാനും പ്രതിഷേധിക്കണ്. ചെറ്റകള അടിച്ച് പണ്ടാരമടക്കണോണ്ണാ....... എന്തര് പറയാന്?? ഈ സമരങ്ങളി പങ്കടുക്കാത്തോര് ഷണ്ണമ്മാരാണണ്ണാ. എനിക്കും പാച്ചൂനും നേരമില്ലാതായിപ്പോയി. അണ്ണനാണങ്കി ഇങ്ങ് ബങ്കളൂരുകളിലും ആയിപ്പോയല്ലീ??. ഇനി എന്തരാ വരട്ട്..

പക്ഷേങ്കി അണ്ണന്‍റെ ബ്ലോഹില് സോഫ്റ്റ് വയറന്മാരപ്പറ്റി ലൂസ് മോഷന്‍ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടറ് വിരോധീട കമന്‍റുകള് കണ്ടപ്പം ഞമ്മക്ക് ചൊറിഞ്ഞ് വന്ന്. ഞമ്മളും അങ്ങന ഒരു വയറനല്ലീണ്ണാ??

എടേ മോഷണ്ണാ, അച്ചരമറിയാമങ്കി നീ ഇതങ്ങാട്ട് വായിച്ച് നോക്ക്.

Thursday, June 12, 2008

സൂമാരണ്ണന്‍റ അരക്കിണ്ടികള്

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഈ കമന്‍റും ഈ പോസ്റ്റും ഈ കമന്‍റും വായിച്ചേച്ചും വരണം)

അണ്ണാ, സൂമാരണ്ണന് ഓടിനടന്ന് തമ്ശയങ്ങള് ച്വാദിക്കണ കേട്ടില്ലീ??
എന്തരടേ പാച്ചൂ അയാക്ക് വേണ്ടീ? അയാളട അരക്കിണ്ടി ആരങ്കിലും കട്ടോണ്ട് പോയാ?? ഇപ്പം അഞ്ച് കിണ്ട്യേ ഒള്ളാ????

സൂമാരണ്ണന് ബ്ലോഹു ചെയ്യണ ചെല്ലക്കിളികളട എല്ലാം പേരുകളും നാളുകളും അറിയണോന്ന്. എന്നാലേ ഒറക്കം വരുവോളന്ന്......
അതിന്തിനെടേ അയാള് എല്ലാരേം വെവരങ്ങള് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കണത്? വല്ല ചുറ്റിക്കളികളും ഒണ്ടാടേ പാച്ചൂ??

എനിക്കതല്ലണ്ണാ തമ്ശയങ്ങള്..... ഇനി ഇയ്യാള് വല്ല പോലീസുമാണാണ്ണാ......??
മനസ്സിലായില്ലെടേ... ഇങ്ക്ലീശിപ്പറ....

അല്ല കേപ്പീന്ന് കണ്ടോണ്ട് പറഞ്ഞതാണണ്ണാ... എണ്ണേം സോപ്പും പതപ്പിച്ച് വീടും കുടീം അറിഞ്ഞു വച്ചാ പിന്ന മൊടകാണിക്കുമ്പം പിടിച്ച് അകത്തിടാമല്ല്...
എടേ നെനക്ക് പുത്തി വച്ച് പോയല്ല്..
അണ്ണന്‍റൂടല്ലീ സകവാസം....

എങ്കിലേ പാച്ചൂ. ഇയ്യാള് പോലീസും കോപ്പുമൊന്ന്വല്ല. അയാള പോലീസെന്ന് വിളിച്ചാ പോലീസുകാരക്ക് കലിപ്പാവും. അവരക്ക് അല്പോങ്കിലും നാണോം മാനോമില്ലീ??
ശരിയാണല്ലണ്ണാ.......
പ്രശനം ഞാമ്പറയാമെടേ പാച്ചൂ....
എന്നാ പറയണ്ണാ.......

അയാക്ക് വയസ്സും പ്രായോക്കെ ആയില്ലീ? ഇന്‍റര്‍നറ്റ്, ബ്ലോഹുകള് എന്നക്ക കേക്കണല്ലീ ഉള്ള്. അപ്പം നിക്ക് നെയിം, സ്യൂഡോ നെയിം, ചെല്ലപ്പേര്, വളിപ്പേര് അല്ല വിളിപ്പേര് എന്നക്ക പറയുന്നത് അയ്യാക്ക് ദഹിക്കണില്ല. മാത്രോമല്ല അയാള് ബ്ലോഹൊണ്ടാക്കിയപ്പം കാള മൂത്രോഴിക്കണപോല പേരും നാളും അപ്പന്‍റ പേരും എല്ലാങ്കൂട ഒള്ള പ്രൊഫൈല് പേരല്ലീ എടുത്തത്. ബാക്കിയൊള്ള പയ്യമ്മാര് കെടന്ന് വലസണത് സകിക്കണില്ല.

എന്തരോ എന്തൊ അണ്ണാ...... അപ്പം ബിനാമി ഐഡികള് വച്ച് കേസുകൊടുക്കണ കാര്യം പറേണതാ അണ്ണാ.......

എടാ പാച്ചൂ, നെന്‍റ വീട്ടിന്‍റ മതിലില് നിന്‍റ പേര് എഴ്തി വച്ചിറ്റൊണ്ടാ?
അണ്ണാ, വീടില്ലാത്തോനായ എന്ന കളിയാക്കല്ലണ്ണാ.....

അത് ശരിയാണല്ല്. ഈ ഞാന്‍ എന്‍റ വീട്ടിന്‍റെ മതിലില് അതില് താമസിക്കണ എല്ലാരേം പേര് എഴ്തി വച്ചിറ്റൊണ്ടാ?
രാധേക്കന്‍റേം പുള്ളങ്ങളുടേം പേര്കളൊന്നും ഞാങ്കണ്ടിട്ടില്ലേ..... അണ്ണന്‍റ പേര്കളും കണ്ടിട്ടില്ലല്ല്.

പിന്ന നീ എന്തര് കണ്ട്?
അണ്ണന്‍റ വീട്ടിന്‍റ മതിലിമ്മേ അയോദ്യ എന്നെയ്തി വച്ചേക്കണ കണ്ടിറ്റൊണ്ട്.

എടാ, പാച്ചൂ, അതാണ് വീട്ട് പേര്. കോവാലകൃഷ്ണന്‍ താമസിക്കണത് അയോദ്യയിലെന്ന്.... മനസ്സിലായാ?
ഇല്ലണ്ണാ.....

എടേ... നമ്മട കൃഷ്ണനില്ലീ?
യേത് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനാ??

അവളല്ലടേ.... നമ്മട പുരാണത്തില കൃഷ്ണന്‍. അയാള് താമസിച്ചത് അയോദ്യയിലല്ലീ. അത് കൊണ്ടല്ലീ ഞാനും വീട്ടിന് അയോദ്യേന്ന് പേരിട്ടത്..
ഹൊ, അണ്ണന്‍റ പുത്തി...... അണ്ണന്‍ പറഞ്ഞ് വരണത് എന്തരണ്ണാ????

എടേയ്.... എന്‍റ വീടാണ് ഇതെന്നൊള്ളതിന് താക്കോലും പ്രമാണവുമാണെടേ തെളിവ്. അല്ലാത എന്‍റ പേര് മതിലില് എഴ്തി വയ്ക്കണതല്ല.
ഒന്നും പുടി കിട്ടണില്ലണ്ണാ.......

വഴിയേ പോണ വായിനോക്കി മിറ്റത്തുവന്ന് നിന്നിട്ട്, എടാ കോവാലാ, എറങ്ങിവാടാ ചെറ്റേ, നിന്‍റ പെണ്ണുമ്പുള്ളേം കൊച്ചുങ്ങളേം കൊല്ലുമെടാ എന്നു പറഞ്ഞാ നീ എന്തര് ചെയ്യുമെടേ പാച്ചൂ???
അണ്ണാ, വേറൊന്നും തോന്നല്ല്. അവന് നല്ല മസിലൊള്ളോനാണെങ്കി ഞാന്‍ സ്ഥലങ്ങള് വിട്ടേക്കും കേട്ട...... ഈ ശരീരോം വച്ചോണ്ട് അവനോട് അടിക്കാന്‍ നിയ്ക്കാത്തതാണണ്ണാ അണ്ണനും പറ്റീത്....

അത് തന്നടേ ഞാനും പറേണത്..... ഞാന്‍ അവന തല്ലാത പോയി കേസ്കള് കൊടുക്കുമെടേ..... ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന വീട്ടില് താമസിക്കണ കോവാലകൃഷ്ണന യേതോ ചെറ്റ തല്ലാന് വന്നെന്നും പറഞ്ഞ്..
വീണ്ടും ഒന്നും പുടി കിട്ടണില്ലല്ലണ്ണാ.....

എടേ അപ്പം പോലീസുകാര് എന്തര് ചെയ്യും?
അറിഞ്ഞൂടണ്ണാ. ഞാന്‍ പോലീസ്കാരുകളുമായിട്ട് എടപെട്ടിട്ടില്ല. എന്തരുചെയ്യുമണ്ണാ.. അവര് അണ്ണന പിടിച്ച് ബേഷാ പൂശുമായിരുമണ്ണാ..... ശരിയാണാണ്ണാ???

ഒന്ന് പോടേ..... അവര് എന്‍റ പേരുകളും താമസിക്കണ സ്ഥലങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെടേ...... ഞാന്‍ കോവാലകൃഷ്ണന്‍ തന്ന ആണാ.... ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കണത് ഈ കോവാലകൃഷ്ണന്‍ തന്ന ആണാ.. ആ വീട് കോവാലകൃഷ്ണന്‍റ തന്ന ആണാ എന്നക്ക അവര് നോക്കും.

അതെങ്ങനെ അണ്ണാ? അണ്ണന്‍റ നെറ്റീല് അണ്ണന്‍റ പേരില്ലല്ല്. അണ്ണന്‍റ വീട്ടിന്‍റ മതിലില് അണ്ണന്‍റ പേരില്ലല്ല്....
ഹെടാ മിട്ക്കാ..... നീ പടിച്ച് പോയല്ല്. അത് തന്നെയാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞ് വരണതെടേ. പരാതി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഞാന്‍ കോവാലകൃഷ്ണനാണന്നും ആ വീട് എന്‍റ ആണന്നും ഒക്ക ഒള്ള തെളിവുകള് ഞാന്‍ കൊടുത്താപ്പോരേ. അല്ലാത എന്നങ്കിലും എന്‍റ മിറ്റത്ത് വന്ന് ഒരുത്തന്‍ പോക്കൃത്തരം കാണിക്കുംന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാന്‍ നെറ്റീലും വീട്ടിന്‍റ മതിലിമ്മേലും പേരെഴ്തി വയ്ക്കൂല്ലല്ല്......

അപ്പം അങ്ങന എയ്തി വയ്ക്കാതേം തെളിയിക്കാം അല്ലീ അണ്ണാ?
എടേ..... ഞാന്‍ പ്രമാണോം താക്കോലുംന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മറന്നാ???

എന്നാപ്പിന്ന അണ്ണനെന്തിനണ്ണാ അണ്ണന്‍റ പേര്കള് തന്ന ഈ ബ്ലോഹിനിട്ടത്???
എടാ പാച്ചൂ..... നിന്‍റ ഓരോ പുത്തികള്.. അടുത്ത തവണേങ്കിലും ഇതുപോല എന്തെങ്കിലും തൊടങ്ങുമ്പം എന്‍റ യദാര്‍ത്ത പേര് പറയാത വല്ല ഗോപകുമാറെന്നാ, ഗൌതമബുദ്ധനെന്നാ വല്ലോം ചെല്ലപ്പേരിട്ടിട്ടേ ഞാന്‍ എയ്തൂ കേട്ട.

പുടി കിട്ടിയണ്ണാ.. ഒരു തമ്ശയങ്ങള് കൂടി ഒണ്ട് കേട്ടാ....
ചോദീരടേ....

അപ്പം ഈ ബ്ലോഹിന്‍റേം ഈമെയിലിന്‍റേം പാസ് വേഡ് കളഞ്ഞുപോയി വേറൊരു ചെറ്റ അടിച്ചെടുത്താ കേസുകള് എങ്ങന തെളിയിക്കുമണ്ണാ?
നിന്‍റ പാസ് വേഡ് മറ്റൊരുത്തന്‍ അടിച്ചു മാറ്റിയാ???

മാറ്റീല്ലണ്ണാ.... അതവാ മാറ്റിയാ പിന്ന തെളിയിപ്പൊന്നും നടക്കൂല്ലല്ല്.
നിന്‍റ പാസ് വേഡ് മറ്റൊരുത്തന്‍ അടിച്ചു മാറ്റിയാ.... മൂഞ്ചീന്ന് കൂട്ട്യേച്ചാ മതി കേട്ട.....

Tuesday, June 10, 2008

കേരള്‍സിന് കരിയഭിഷേകം

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഈ പോസ്റ്റും ഈ പോസ്റ്റും വായിച്ചേച്ചും വരണം)

താതരാഹിത്യം കാണിച്ച......

എന്തരണ്ണാ അത്??? കടുപ്പം ഒന്നു കൊറച്ചൂടേ???

വോക്കേ.......

തന്തൈല്ലായ്മ്മ കാണിച്ച കേരള്‍സ് ഡാട്ട് കാമിനെ കരിവാരിത്തേയ്ക്കാന്‍ ഞാനും പാച്ചൂങ്കൂട രാവിലേ എറങ്ങിത്തിരിച്ചതാണ്. ബ്രില്ലിന്‍റ മഷി ഇപ്പഴാണ് കിട്ടിയത്. ന്നാ പിടിച്ചോ പൂ.....

അണ്ണാ നീട്ടണ്ട..

വോക്കേ.......

ന്നാ പിടിച്ചോ പുല്ലമ്മാരേ.