Wednesday, April 9, 2008

സൂശികവീരന്‍റ ഫാഷാപാഷാണങ്ങള്

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഈ പോസ്റ്റും ഈ പോസ്റ്റും വായിച്ചേച്ചും വരണം)

കോവാലണ്ണാ കൊറേ നാളായല്ല് കണ്ടിട്ട്. എന്തര് പറ്റിയണ്ണാ?
എന്തര് പറയാനെടേ പാച്ചൂ. നാട്ടിപ്പോവാനും ങ്ങള് സമ്മതിക്കൂല്ലീ.

എല്ലാരിക്കും സുകങ്ങള് തന്നേ അണ്ണാ......?
പിന്നല്ലീ. ഇവുടെ എന്തരടേ വിശേഷങ്ങള്??

ഒര് അറിയിപ്പ്കള് ഒണ്ട് കേട്ട. വെള്ളാപ്പള്ളിസാറ് ഒര് സൂചിക്കൊഴ തൊടങ്ങീട്ടൊണ്ട്.
വെള്ളാപ്പള്ളികളാ. അതാരടേ. അയാളും തൊടങ്ങിയാ ബ്ലോഗ്കള്??

വെള്ളാപ്പള്ളികള് അല്ലണ്ണാ. നമ്മട അച്ചരം പടിക്കാത്ത കാല്-തല-ചെവി-കൈ......പ്പള്ളികള്.
അയ്യാളാ...... നമ്മട എംജിയണ്ണന ഇങ്ക്ലീശ് പടിപ്പിക്കാന്‍ നടക്കണ അണ്ണനാ???

അതന്നണ്ണാ. പെരുമഴയത്തും കളസങ്ങള് ഇട്ടോണ്ട് നടക്കണ അയ്യാള് തന്ന.
എടേ അയ്യാള ബെറുതേ ബിട് കേട്ട. ആള് തെറീട ആശാനാണ്. തെറി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വാ പുഴുത്ത് ഇരിക്കുവാണ്. ഫയങ്കര വാനാറ്റം കാരണോല്ലീ ഞാനങ്ങാട്ട് അടുക്കാത്തത്.

ആണാ അണ്ണാ. ഞാന്‍ ഇന്നാള് അയ്യാള അഫിമുകം ചെയ്തണ്ണാ.
തള്ളേ ഒള്ളതാ? നീ എന്തരക്ക ചോയിച്ച്, അയാള് എന്തരക്ക പറഞ്ഞ്????? പാച്ചൂ നീ അഫിമുഖങ്ങള് നടത്തി എന്‍റ വെല കളയുവോടേ?

ഇല്ലണ്ണാ, അണ്ണന്‍ വായിച്ചിട്ട് പറേണ്ണാ........
എന്നാ കാണട്ട്.

-----

പാച്ചു: പള്ളിസാറേ, ഈ സൂശിക്കൊഴ എന്തരു കുന്തമാണ്??
കൈ......പ്പള്ളികള്: മലയളം ബ്ലോഘുകളുടെ പ്രചരം വെലയിറുത്താനും അതില്‍ ഉണ്ടാഹുന്ന പൊതുചന പങ്കളാളിത്തം അറിയാനും ഒരു സൂശിക ആണ് ഇത്. ഇതിന്റെ യദാര്‍ത്ത ഡെഫനിഷനുകള് പറയാന് മനസ്സില്ല. നീ എന്ന എന്തര് ചെയ്യുവെടേ?

പാച്ചു: കോവാലേണ്ണന്‍റ ബ്ലൊഹുകള് ഈ സൂശിക്കൊഴയില് കാണനില്ലല്ല്?
കൈ......പ്പള്ളികള്.: ഒന്ന് പോടേ. നിന്‍റ ബ്ലോഘ് ഇതില് കാണിയ്ക്കുവന്ന് ഞാമ്പറഞ്ഞാ. അണിയന് ചെല്ല്.

പാച്ചു: എന്‍റ ബ്ലോഹല്ല പള്ളിസാറേ. കോവാലേണ്ണന്‍റ ബ്ലൊഹ്.....
കൈ......പ്പള്ളികള്: എടേ നിന്‍റ അണ്ണന്‍ മുന്നിര ബ്ലോഘറ് ആയിരിക്കൂല്ലടേ.....

പാച്ചു: അപ്പം അണ്ണാ ഈ സൂശിക പൂര്‍...........ണ്ണമല്ലല്ല്
കൈ......പ്പള്ളികള്: എടേയ് ഇനി ഇത് പൂര്ണമാഖണമെങ്കില്‍ എനക്ക് വേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം. 1) എനക്ക് തെറി വിളിക്കാന്‍ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്ധി 2) എന്നെ അഫിനന്ദിക്കാന്‍ മറ്റു വ്യക്ധികളെല്ലാരും.

പാച്ചു: കോവാലണ്ണന്‍റ ആറസ്സസ്സ് ശെരിയാണാന്ന് ഒന്നു നോക്ക് പള്ളിസാറേ........
കൈ......പ്പള്ളികള്: കോവാലന്‍റ ലിങ്കം നിന്‍റ കയ്യി ഒണ്ടെങ്കി നീ തന്നിട്ട് പോടേ. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ട്. അതില് ആറെസ്സസ്സ് ഇല്ലങ്കി ഇവുട എടുക്കൂല്ല.

പാച്ചു: പള്ളിസാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്‍റ യഥാര്‍ഥ ഡെഫനിഷനുകള് ഇപ്പോഴും അപൂര്ണമാണോ സാറേ???
കൈ......പ്പള്ളികള്: എടേ അദികം സ്മാര്‍ട്ട് ആവല്ല് കേട്ട. ഞാന് അത് വെറുതേ പറഞ്ഞത് അല്ലീ.

പാച്ചു: വീണ്ടും ഒരു അഗ്രികേറ്ററ് ഒണ്ടാക്കാന്‍ അണ്ണന് വട്ടാടെ?
കൈ......പ്പള്ളികള്: നെനക്ക് എന്തിന്‍റ കേടടേ. ഞാന് എന്‍റ ശിങ്കിടികള വിട്ട് നിന്ന നാറ്റും കേട്ട. വര്‍മ്മകള് ഇബ്ട റെഡി ആയി നിപ്പോണ്ട്. നിന്‍റ അണ്ടകഠാഹം അവമ്മാര് തെറിപ്പിക്കും. ഞാന്‍ ഒന്ന് മുണ്ടിയാ മതി.

പാച്ചു: തന്‍റ കോപ്പിലെ സൂചികയില്‍ വന്നില്ലെങ്കി എന്താ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴോ?
കൈ......പ്പള്ളികള്: എടേ വെരട്ടല്ല് കേട്ട. ഫീഷണിയല്ല മുന്നറിയിപ്പാണങ്കി അത് പറ. അവസാനം ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുമ്പം നീയക്ക എന്ന പറയല്ല്.

-----

കോവാലണ്ണാ, എങ്ങന ഒണ്ടണ്ണ എന്‍റ സാദനം?
ഇതാണാടേ പാച്ചൂ നിന്‍റ അഫിമുഖം? ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോടേ......

അണ്ണാ, പണ്ട് അണ്ണന് ദേഷ്യം വരുമ്പം അണ്ണന്‍ തമിഴില്‍ ഏതോ മുടികളുട കാര്യം പറയുമാരുന്നല്ല്. അത് നിറ്ത്ത്യാ?
ഇപ്പം ഡീസന്‍റായടേ. കമന്‍റിടൂല്ലങ്കിലും വായനക്കാര് കൊറേ ഒണ്ട്. അപ്പം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് കൂടിയടേ.

എന്നാലും അണ്ണാ കൈ......പ്പള്ളികള് ചെയ്യണ പോല എന്തേരങ്കിലും സേവനങ്ങള് അണ്ണനും ചെയ്തൂടേണ്ണാ?
കൈ......പ്പള്ളികള് എന്തര് മുടി (തമിഴ്) ചെയ്യണന്നാണ് നീ പറേണത്????? ഒലക്കേട മൂടാണ്. രണ്ടു കാലുമ്മേലും മന്തൊള്ള ആ മന്തന്‍ ഒരു കാലിമ്മേ മൊടന്തോള്ളോര നോക്കി കൊഞ്ഞനം കാട്ടണതാണാ സേവനങ്ങള്? ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോടേ.

അല്ലണ്ണാ... അയാള് ഒണ്ടാക്ക്യ ആദ്യത്ത ബൈബ്‍ള്...... യൂണിക്കോഡില്.......
നല്ല കാര്യങ്ങള് തന്ന. പല പൊസ്തഹങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കേറ്റിയ ദാത്തുക് അണ്ണനേം മറക്കല്ല്.

ബ്ലോഹ് മീറ്റ്കളില് സ്ഥിരം യൂണിക്കോഡ് ക്ലാസുകള് എടുക്കണതാ........?
പഷ്ട്......... എടേ അയാളെന്തിനാണടേ അച്ചമ്മാര കുറുബാന പടിപ്പിക്കണത്?????? യൂണിക്കോഡുകള് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആരക്കെങ്കിലും പോയി ക്ലാസെടുക്കാമ്പറയടേ അയാളോട്.... നമ്മള പുള്ളര് ബ്ലോഹ് അക്കാഡമികള് തൊടങ്ങിയ പോല വല്ലോം.

പിന്ന അങ്ങേര് ചെയ്ത ഭാഷാപോഷണങ്ങള്.......
നീ പറഞ്ഞു താടേ അയാളുട കാര്യങ്ങള്. ഒള്ള മലയാളികളെയെല്ലാം തെറി വിളിക്കണതാ? രണ്ടു വള്ളങ്ങളീ കാലുമ്മച്ചോണ്ട് കളിക്കണതാ?? വായിത്തോന്നുന്നോര പള്ളുപറേണതാ?? എല്ലാം അറിഞ്ഞോനന്ന് ഫാവിക്കണതാ???? കൂടക്കൂട അഫിപ്രായങ്ങള് മാറ്റിപ്പറേണതാ??? ഇതക്ക സുരേശ് കോവീര പടം കണ്ട് കയ്യടിക്കണ പുള്ളരടുത്ത് കൊള്ളാം. നമ്മട അടുത്ത് നടക്കൂല്ല പാച്ചൂ. ഇതിനക്ക ഭാഷാപോഷണോന്നല്ല, ഫാഷാപാഷാണം എന്നാണെടേ പറേണ്ടത്.

എന്നാലും അണ്ണാ........... നല്ലകാര്യങ്ങള് ചെയ്യണോര മലയാളികള്ക്ക് കണ്ടൂടന്ന് പറേണത് ശരിതന്നണ്ണാ...
എന്തരടേ നെനക്ക് സൂക്കേട്കള്?? ഞാമ്പറേണത് നീ ഒരു ചെവീക്കുട കേട്ട് മറ്റേച്ചെവീക്കുട കളയാതടേ........ എല്ലാങ്കുട നോക്കീട്ട് ആണ് കേട്ടാ ഞാമ്പറയണത്. അയാള് ചെയ്തതെല്ലാം കൂട നീ ഒരു പേപ്പറില് എയ്തി വച്ച് നോക്ക്.. അപ്പം പുടി കിട്ടും അയാള് ചെയ്യണത് ഫാഷാപാഷാണം ആണന്ന്. ഒരു വരി അച്ചരത്തെറ്റില്ലാത എയ്താത്ത അയ്യാള് എംജിയണ്ണന ഇങ്ക്ലീശ് പടിപ്പിക്കണത് നല്ല ചേലായിപ്പോയി. പറേണകാര്യം മനസ്സിലാക്കാനാണങ്കി എംജിയണ്ണന്‍റ ഓഡിയനും ക്രിട്ടിസൈസേഷനും എനിക്ക് മനസ്സിലായി കേട്ട. നെനക്കാ? മനസ്സിലായില്ലങ്കി നീ ചെന്ന് കൈ....പ്പള്ളികളുട വാലിത്തൂങ്ങ്. അയ്യാള് നിന്നേം തെറി വിളിക്കട്ട്.

അണ്ണാ അയാള് തെറിവിളിക്കാന്‍ ഞാന്‍ വാലിത്തൂങ്ങണ്ട. ദാണ്ട ഇപ്പം വരും ഓടിക്കൊണ്ട്. അണ്ണന് തന്ന കിട്ടട്ട്.
എടാ നീ അങ്ങന പോയാലാ... കൈ......പ്പള്ളികള് വരുമ്പം ഒരു കൈ സഹായത്തിന് നില്ലടേ........ എടേ പോവല്ലേടേ.....

നല്ല തെറികള് നാട്ടിക്കിട്ടുമണ്ണാ. ഞാമ്പോണേയ്......

4 comments:

Anonymous said...

തനിക്കിതെന്നാത്തിന്റെ കേടാ എന്റെ കോവാലന്മാമാ. പുതിയ ആളാണേ അറിഞ്ഞ് കളിച്ചാല്‍ തനിക്ക് കൊള്ളാം. (ഭീഷണി...)

Anonymous said...

അപ്പം എഴുത്തച്ചനും കോവാലാണ്ണേന്‍ തന്നേന്ന്.
എന്തരോ ആവട്ടും. ആ ചന്ദ്രേണ്ണനെ ഒരു വഴിക്കാക്കിയ പോലെ ഇങ്ങേരേം നീയൊരു വഴിക്കാക്കും അല്ലേ ചക്കരേ...

എഴുത്തച്ഛന്‍ said...
This comment has been removed by the author.
എഴുത്തച്ഛന്‍ said...

എല്ലാ കമന്റും മായ്ചുകളയുന്നതോണ്ട് എന്റെ കമന്റ് ഞാന്‍ തന്നെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞേക്കാം!