Wednesday, March 5, 2008

ഓപ്പണ്‍ സോര്‍സ് അടിക്കാഴ്ചകള് -- ടോര്‍വാള്‍ട്സ് അണ്ണനും സ്റ്റാള്‍മാനും

(ഈ എഴുതിയേക്കണ വല്ലോം മനസ്സിലാവണോങ്കി ആദ്യമ്പോയി ഈ ബ്ലോഗില യേതെങ്കിലും പരിഫാഷ വായിച്ചേച്ചും വരണം)

എഴുതിയതു് രസക്കൊച്ചന്‍, പരിഫാഷ കോവാല കൃഷ്ണന്‍, പണ്ടാരമടങ്ങിത്തുടയില്‍.

ഇംഗ്ലീശിലുള്ള സ്രോതസ്സ്

തൊറന്ന് മലന്ന് കെടക്കണ സ്രോതസ് ഒരുവാട്...............................കണ്‍ഫ്യൂഷ്യസ് ആവാമ്പോണ്. ഇപ്പം കയ്യിലൊള്ള സാധാരണേന്ന് വ്യത്യാസോള്ള മൂന്നാം നമ്പര് ജീപ്പിയെല്ല് ( ചുമ്മാ കിട്ടണ കമ്പ്യൂട്ടറ് പരുവാടികളുട ധര്‍മ്മസ്ഥാപനത്തിന്‍റ ലോകം മുയുവന്‍ വ്യാപിച്ച് കെടക്കണ അറിവ് ശേകരത്തീന്ന് ആവശ്യോള്ള വെഷയങ്ങട വെവരങ്ങള് ശേകരിക്കാന്‍ കോവാലനപ്പോല ഒള്ളോര സകായിക്കണ ഹൈപ്പറ് ലിങ്ക് ജാല ശ്രിംഗല നടക്കണ ( വെബ് സൈറ്റ്കള്) സ്ഥലത്തൊള്ള കരട് കാണണോങ്കി ഇബ്ട ഞെക്ക്), (1) DRM-പ്രാപ്തമാക്കിയ ജീപ്പിയെല്ല് കമ്പ്യൂട്ടറ് പരുവാടികള് അല്ലങ്കി (2) ഒരു ഉല്പന്നോ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളാ ഉപയോഹിക്കാനും ഒണ്ടാക്കാനും വിയ്ക്കാനൂള്ള കുത്തക അവകാശങ്ങള് അല്ലങ്കി പാറ്റന്‍റ്കള് ഒള്ള കമ്പ്യൂട്ടറ് പരുവാടികളില് ജീപ്പിയെല്ല് മുദ്രമോതിരങ്ങള് ഉപയോകിക്കണത് വെലക്കാന്‍ ശ്രമിക്കൂന്നാണല്ല്. കരട്കള് വിശതീകരിക്കണ്:

ഉപയോഹിക്കണോരുട വിമോചനങ്ങള് എന്ന ജീപ്പിയെല്ലിന്‍റ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് ( മങ്കലാട്ടച്ചാ ഓര്‍മകള് ഒണ്ട് കേട്ട) അടിസ്ഥാനപരങ്ങളായി പൊരുത്തങ്ങള് ഇല്ലാത്ത സങ്കതികളാണല്ല് DRM; അതോണ്ട് ജീപ്പിയെല്ല് ഒറപ്പുപറേണതെന്തന്നുവച്ചാ, നമ്മള് തലവഴിയേ മൂടണ കമ്പ്യൂട്ടറ് പരുവാടികള് 1, 0 എന്ന് രണ്ട് അക്കങ്ങള് ഉപയോകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകളില് ശേകരിച്ച് വയ്ക്കണ പ്രക്രിയകള് (ഡിജിറ്റല്കള്) സംബന്ധിച്ചതിന്‍റ വെലക്കുകളീന്ന് രക്ഷപ്പെടലുകള് ഇല്ലാതാക്ക്യ യാതൊരു യേര്‍പ്പാടിനും അമ്മച്യാണ സമ്മതിക്കൂല്ലന്ന്.

ഒടുക്കത്തില്, പാറ്റന്‍റ്കള് ഒള്ളോര് എല്ലാ പരുവാടികളേയും സ്ഥിരായിട്ട് പേടിപ്പിക്കുമല്ല്. ചുമ്മാ കിട്ടണ കമ്പ്യൂട്ടറ് പരുവാടികള് വിയ്ക്കാന്‍ നടക്കണ ചെറ്റകള് അതും എടുത്തോണ്ട് പ്വായി പാറ്റന്‍റ്കള്ക്ക് ഒള്ള ലൈസന്‍സ്കള് എടുത്ത് സ്വകാര്യ സ്വത്താക്കണ സ്വയമ്പന്‍ ആപത്തുകള് പറ്റുമെങ്കി ഒഴുവാക്കാന്‍ ഞമ്മക്ക് ആഗ്രഹോണ്ട്. ഈ ചതികള് ഒണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാനക്കൊണ്ട്, പാറ്റന്‍റ്കള്ക്ക് ഒള്ള ലൈസന്‍സ്കള് എടുക്കുമ്പം ഒന്നീ ചുമ്മാ എല്ലാര്‍ക്കും കേറി മേയാന്തക്കോണ്ണം എടുക്കണം, അല്ലങ്കി എടുക്ക്വേ ചെയ്യല്ല് എന്ന് ജീപ്പിയെല്ല് ആ നായിന്‍റ മക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടൊണ്ട്.

രണ്ടാം നമ്പര് ജീപ്പിയെല്ല് പ്രകാരം സ്രോതസ് മുദ്ര വിതരണം ചെയ്യണോന്നൊള്ളോണ്ട് ലിനസ് ടോര്‍വാള്‍ട്സ് അണ്ണന്‍ ഈ പദ്ധതികള “ഉച്ചക്കിറുക്ക്” എന്നാണ് വിളിച്ചേക്കണത് -- സാധാരണേന്ന് വ്യത്യാസോള്ള മൂന്നാം നമ്പര് കമ്പ്യൂട്ടറും അതില എലക്ട്രൊണിക് സാമഗ്രികളും തരുന്നോരുമായിട്ട് വെര്‍തേ അടിയൊണ്ടാക്കാന്‍ നോക്ക്വാണ്. ടോര്‍വാള്‍ട്സ് അണ്ണന്‍ വിശതീകരിക്കണ്:

തന്നടേ... മേ മാസത്തില് DRM കുരുത്തം കെട്ടോനാവും. അതും എടുത്തോണ്ട് അയലോക്കക്കാരന്‍റ ഇരുമ്പുസാധനത്തിന്‍റ മേളില് ഓടാനാ വല്ലോം ചെന്നാ നടക്കണ ചേലില്ല. പക്ഷേങ്കില് നിന്‍റ കയ്യില് സ്രോതസ് മുദ്രേല്ലേ ഇരിക്കണത്, നീ അത് മാറ്റ് (അല്ലങ്കില്‍ അറിയാവുന്നോരാരെങ്കിലും മാറ്റിയത് എട്ക്ക്). ആ നിബന്ധനകള് എപ്പഴും ഒണ്ടാരുന്ന്. നിന്‍റ കയ്യില് സ്രോതസ്സ് ഒണ്ടടേ...

വ്യത്യാസമെന്തേരന്നാ? ഇരുമ്പുസാധനങ്ങള് എടുത്തോണ്ട് ഓടുമ്പം പട്ടാളക്കാരന്‍റ ഒപ്പ് വേണം. ഇരുമ്പുസാധനങ്ങള് അടച്ചു വയ്ക്കാത്തത് ഇരുമ്പു കടക്കാരുട ലൈസന്‍സ്കള് അങ്ങന ആയോണ്ടാരിക്കും. അത് അവരുട കൊഴപ്പം. അത് കമ്പ്യൂട്ടറ് പരുവാടികളുട കൊഴപ്പം അല്ലന്ന്. നീ ഒരു കാര്യങ്ങള് ചെയ്യ്: ഇരുമ്പുവിയ്ക്കണോന്‍റ അടുത്ത് നീ നിന്‍റ സാധനോം പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോ. എന്നിട്ട് അവന്‍റൂട പറ അവന്‍റ സാദനം നിന്‍റ പട്ടിയ്ക്ക് വേണംന്ന്.

ടോര്‍വാള്‍ട്സ് അണ്ണന്‍ പോയേച്ചും പറഞ്ഞത് കേക്കണോ? തന്‍റ കൊക്കില് ജീവനൊണ്ടങ്കി ലിനക്സിന നിശ്ചേം കഴിഞ്ഞ് നിയ്ക്കണ സാധാരണേന്ന് വ്യത്യാസോള്ള മൂന്നാം നമ്പര് ജീപ്പിയെല്ലിന്‍റ അടീലോട്ട് തൊറന്ന് വിടൂല്ലന്ന്.

നിങ്ങള് ആര്ട സൈഡഡേ? കുരു പൊട്ടിയ സ്റ്റാള്‍മാന്‍റ കൂടേ, അതാ ഈ ബ്ലോഹിന്‍റ നാഥനായ ടോര്‍വാള്‍ട്സ് അണ്ണന്‍റ കൂടേ? ഇപ്പം പറേണ്ട കേട്ട. ഞാമ്പിന്ന എപ്പഴങ്കിലും ചോയിക്കാം. അപ്പം പറേണേ.

4 comments:

Anonymous said...

കൊള്ളാലോ വീഡിയോണ്‍... നല്ല ലേഖനം.

സാംബക്കാരും ക്യൂട്ടിക്കാരും പിന്നേം പലരും മൂന്നാം നമ്പര്‍ ജീപ്പിഎല്ലില്‍ കയറീട്ടോ.

കോവാല കൃഷ്ണന്‍ said...

അണ്ണന ഊത്ത് പടിപ്പിക്കല്ല് കേട്ട. സാംബശിവന്‍ എന്തേര് ചെയ്തന്ന് ഞാന് നിന്നാട് ചോദിച്ചാ? നീ ആരകൂട ആണന്നല്ലീ ചോയിച്ചത്?

എല്ലാരും മൂന്നാം നമ്പരി കേറിയാ പിന്ന ഞാന്‍ ആരപ്പിടിച്ച് ഈ ബ്ലോഹിന്‍റ നാഥനാക്കുവെടേ.....?? എല്ലാരും കേറുമ്പം നീ എനിക്ക് ഒരു കമ്പി അടിക്കണം കേട്ട.

നിന്നേക്ക കളിയാക്ക്യാലും നെനക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലങ്കി പിന്ന ഞാന്‍ എന്തേര് ചെയ്യുമെടേ. വിഡിയോണ്കള കാണാമ്മേണ്ടി ഇങ്ങാട്ട് കെട്ടിയെടുക്കല്ല്.

Anivar said...

കോവാലമ്മാമനു പുരോഹതിയുണ്ടല്ലോ.. സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ എതിര്‍ക്കാന്‍ശ്രമിച്ച് അതു തന്നെയായി മാറുന്ന മായക്കാഴ്ച കൊറേകാലമായി കാണാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് . മൈക്രോസോഫ്റ്റ്.ഓര്‍ഗ്/ഓപ്പണ്‍സോഴ്സില്‍ പോയിനോക്കിയാ ഇതിന്റെ വല്യൊരു രൂപം കാണാം. ജിപിഎല്ലിനെപ്പറ്റി 2 ആയാലും മൂന്നായാലും നമുക്കെന്തു കൊഴപ്പം. നല്ലതു വേണോ കൂടുതല്‍ നല്ലതു വേണോ എന്നത് കുറ്റമാകുന്നതെങ്ങനെ? പിന്നെ മാമന്റെ ബ്ലോഗ് നാഥന്‍ ജിപിഎല്ലിനെപ്പറ്റി ഇന്നലെ നടത്തിയ സ്തുതി ഇവിടെപ്പോയി വായിച്ചോളൂ.. അപ്പോ ബ്ലോഗുനാഥന്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ നടക്കട്ടെ...

കോവാല കൃഷ്ണന്‍ said...

ഹ അനിയന്‍ വന്നല്ല്.

ജീപ്പിയെല്ല് എനിക്ക് പെര്ത്ത് ഇഷ്ടമെടേ. നീ എന്‍റ പോസ്റ്റ്കള് നേരേ വായിച്ചേമ്മച്ച് അഫിപ്രായം പറയെടേ അനിവരെ. എടാ, മൂന്നാം നമ്പരിന് പ്രശനോണ്ടന്നല്ലി ലിനസണ്ണന്‍ പറഞ്ഞത്. നിന്‍റ തമ്പുരാന് ആ വട്ടന്‍ സ്റ്റാള്മാന്‍ പറേണപോല ഒന്നുമല്ല കേട്ട.

നീ പറേണതും കേട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്.ഓര്‍ഗ്/ഓപ്പണ്‍സോഴ്സില്‍ പോയി. അബ്ട ഒരു പണ്ടാരോല്ല. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്.കോമ്/ഓപ്പണ്‍സോഴ്സാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേങ്കി അങ്ങന പറേടാ മര...

ഞാന്‍ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടൊണ്ട് എന്ന മാമാന്ന് വിളിക്കല്ലന്ന്. ഇനി പച്ചയായിട്ട് പറയാം കേട്ട. നിന്‍റച്ചന്‍റ പെങ്ങള കെട്ട്യോനല്ല ഞാന്‍.

നീ ഉള്ള സമയത്ത് പോയി പരിഫാഷ എഴുത്.ഞാന്‍ വായീച്ചേച്ച് ചിരിക്കട്ട്. പോടാ സ്വമകാ..